Общи условия

за ползване  на приложение и платформа за управление на лични финанси WalletHistory

1. Предмет на Общите условия

Чл. 1. WalletHistory e платформа, разработена за използване онлайн и под формата на приложение за смартфон. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между тези разработки на WalletHistory и нейните потребители.

Чл. 2. Посредством ползването на платформата и приложението WalletHistory, нейните потребители имат възможност да организират и управляват своите лични финанси по-ефективно.

Чл. 3. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които платформата и приложението WalletHistory предоставя на потребителите предвидените в него възможности за управление на лични финанси, като потребителите се задължават да го ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на платформата и приложението за управление на лични финанси WalletHistory потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

2. Условия за ползване на платформа и приложение за смартфон WalletHistory

Чл. 4. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите на платформата и приложението WalletHistory. Потребителитe приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на системата потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) Платформата и приложението за управление на лични финанси WalletHistory публикуват настоящите Общи условия на сайтa си. WalletHistory има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайтa преди влизането им в сила.

Чл. 5. Ползването от потребителите на платформата и приложението за управление на лични финанси WalletHistory е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24/7).

Чл. 6. Всяко използване от потребителите на съдържанието на платформата и приложението за управление на лични финанси WalletHistory, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин извън посочените в настоящите Общи условия на съдържание от онлайн системата WalletHistory и нейния сайт може да става само с изричното разрешение от страна на WalletHistory.

3. Права и задължения на страните

Регистрация и профил на потребителя

Чл. 7 (1) За да използвате WalletHistory Вие трябва да си направите регистрация в онлайн платформата или приложението за смартфон. Можете да се регистрирате само със собствен имейл, като се съгласявате да ни предоставите само точно, достоверна и актуална информация, както и да я обновявате при смяна.

(2) Трябва да пазите данните за регистрацията си в конфиденциалност и да не ги споделяте с никого. Вие сте отговорен за всичките дейности, които се извършват във Вашия акаунт.

(3) WalletHistory си запазва правото да откаже или забави Вашата регистрация по всяко време.

Данни на потребителя

Чл. 8 (1) Вие можете да записвате финансови данни, дати и бележки в WalletHistory.

(2) Вие носите пълна отговорност за всякакъв вид данни, които предоставяте на платформата и приложението WalletHistory, както и за последствията от това.

(3) Нямате право да качвате съдържание, описващо или изобразяващо насилие или съдържание, което е порнографско, дискриминационно, расистко, клеветническо или друго незаконно.

Чл. 9 (1) WalletHistory не носи отговорност за точността на съдържанието, което е предоставено в системата или е създадено от WalletHistory въз основа на въведените от потребителя данни.

(2) WalletHistory не преглежда потребителското съдържание, но си запазва правото да премахва или деактивира достъп до всяко потребителско съдържание по някаква причина.

(3) Вие носите пълна отговорност за архивиране на съдържанието, което въвеждате или качвате в WalletHistory.

Без професионални съвети

Чл. 10 Базирайки се на предоставената в платформата и приложението WalletHistory информация, системата изготвя финансови отчети, сравнява данни и показатели, които да ориентират потребителя по-добре във финансовото му състояние. С настоящото потвърждение, вие се съгласявате, че тези анализи и показатели не представляват професионална финансова или инвестиционна услуга и WalletHistory не дава гаранции от какъвто и да е вид, свързани с тях. В никакъв случай WalletHistory не носи отговорност за вреди, причинени на вас или на трето лице, произтичащи от интерпретацията на такива финансови анализи.

4. Поддръжка

Чл. 11 (1) Платформата и приложението WalletHistory е обект на непрекъснато развитие и като такова ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да актуализираме системата WalletHistory, да променяме естеството на WalletHistory или да променяме или да прекратяваме някои от функциите без предварително уведомление до вас. Вие потвърждавате, че WalletHistory не подлежи на задължителна поддръжка или актуализация.

(2) Ние не гарантираме непрекъснато предоставяне на услугите. Услугите на WalletHistory или интегрирани трети страни могат да бъдат временно недостъпни поради поддръжката, определени технически затруднения или други събития, които са извън контрола на техническия екип.

5. Поверителност

Чл. 12 Използвайки платформата и приложението за управление на лични финанси WalletHistory, вие потвърждавате, че вашите лични данни ще бъдат обработени до степента, необходима за предоставяне на услугите съгласно това Споразумение. Цялата информация, включително степента и начина на обработка на личните ви данни, е включена в “Политика за поверителност”, която представлява неразделна част от Условията.

6. Услуги на трети страни

Чл. 13 Разработените от WalletHistory платформа и приложение могат да интегрират услуги или съдържание на трети страни, като Facebook Login, HotJarAPI и др. Вие потвърждавате, че и други условия, различни от тези, могат да се прилагат за използването на такива услуги на трети страни (включително политики за поверителност). Трябва да се съгласите и да спазвате всички приложими условия на трети страни, когато използвате онлайн системата за управление на лични финанси WalletHistory.

7. Заключителни условия

Чл. 14 Кореспонденцията между WalletHistory и потребителите във връзка с използването на платформата и приложението за управление на лични финанси се осъществява чрез електронна поща – support@wallethistory.com

Чл. 15 По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 16. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от 24.10.2019 г.

В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с тези Общи условия или с последващи изменения, WalletHistory има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.